Dobre wiadomości

27.06.2019

Rodzina Dawida

Jedenasty tekst z cyklu: Rodziny Biblijne

„Gdy zaś jego odrzucił, powołał na ich króla Dawida, o którym też dał świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa.” (Dz 13, 22-13)


I ty możesz być człowiekiem po myśli Boga. I ty możesz we wszystkim wypełnić wolę Boga. Odważ się w to uwierzyć i zacznij od własnego nawrócenia. Kiedy twoja rodzina zobaczy, że szczerze się nawracasz, zacznie przy tobie również się nawracać.


„Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości.” (1 Tes 4, 3-7)


Marek Ristau

27.06.2019

Rodzina Kaleba

Dziesiąty tekst z cyklu: Rodziny Biblijne

„Jozue pobłogosławił Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu w dziedzictwo Hebron. Dlatego należy Hebron jako dziedzictwo do Kaleba, syna Jefunnego, aż do dnia dzisiejszego, bo poszedł on całkowicie za Panem, Bogiem Izraela.” (Joz 14, 13-14)


Bóg uhonorował Kaleba, który bez wahania poszedł całkowicie za Nim. W tym miejscu każdy mężczyzna ma odnaleźć siebie i jako głowa rodziny prowadzić ją za Bogiem: zdecydowanie, bezkompromisowo, wybierając Go raz na zawsze jako Pana.


„Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie.” (Ef 5, 22-25)


Marek Ristau

27.04.2019

Rodzina Jozuego

Dziewiąty tekst z cyklu: Rodziny Biblijne


Jozue rzekł: „Bójcie się więc Pana i służcie Mu w szczerości i prawdzie! Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki i w Egipcie, a służcie Panu! Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu.” (Joz 24, 14-15)


Jozue jasno i mocno stawia sprawę: każda rodzina winna jednoznacznie oddać się Bogu na służbę poprzez życie w czystej prawdzie Bożej, oddalając od siebie wszelkie bałwochwalstwo. W centrum rodziny ma być tylko Bóg.


„We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg.” (Hbr 13, 4)

Marek Ristau

20.04.2019

Rodzina Aarona

Ósmy tekst z cyklu: Rodziny Biblijne


„Zrób nam bogów – powiedzieli do Aarona – którzy będą szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej. Wówczas to zrobili sobie cielca i złożyli ofiarę bałwanowi, i cieszyli się dziełem swoich rąk.” (Dz 7, 40-41)


Patrząc na Aarona, ulęknijmy się jako rodzina chrześcijańska, możliwości zagubienia się w bałwochwalstwie: miłości pieniądza, miłości rozkoszy, swawoli i samowoli na manowcach tego świata.


„W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża!”(Ef 5, 33)


Marek Ristau

15.04.2019

Rodzina Mojżesza

Siódmy tekst z cyklu: Rodziny Biblijne

„Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona, wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż używać przemijających rozkoszy grzechu. Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; wytrwał, jakby [na oczy] widział Niewidzialnego.” (Hbr 11, 24-27)


Mojżesz zaraża fascynacją Niewidzialnym. Taką fascynacją Bogiem powinien każdy ojciec zarażać swoją rodzinę, aż Egipt zniknie z oczu i zacznie być widoczna Ziemia Obiecana.


„Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół.” (Ef 5 28-30)

Marek Ristau

31.03.2019

Rodzina Józefa Egipskiego

Szósty tekst z cyklu: Rodziny Biblijne


„Patriarchowie sprzedali Józefa do Egiptu, przez zazdrość, ale Bóg był z nim. I uwolnił go od wszystkich ucisków, i dał łaskę i mądrość w oczach faraona, króla Egiptu. A ten ustanowił go przełożonym nad Egiptem i nad całym swym domem.” (Dz 7, 9-10).


Bóg ma moc wydobyć z najgłębszej studni, najciemniejszych lochów więziennych i wywyższyć w oczach wszystkich. On wywyższa uniżonych. Rodzina żyjąca duchem pokory będzie przez Niego wywyższona.


„Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża. Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona.” (1 Kor 7, 2-4).


Marek Ristau

14.03.2019

Rodzina Jakuba

Piąty tekst z cyklu: Rodziny Biblijne


„Bóg zawarł z Abrahamem przymierze obrzezania. Tak urodził mu się Izaak, którego obrzezał dnia ósmego, a Izaakowi – Jakub, a Jakubowi – dwunastu patriarchów” (Dz 7,8)


Pan ustanawia przymierze z każdą rodziną przyjmującą wiarę w Jezusa. Jest to przymierze wieczne, przymierze, które usuwa z życia rodziny lęk, zamęt, pustkę. Nagrodą tego przymierza jest niezmierzony pokój Boży.

„Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!»” (Mk 10, 6-9)

Marek Ristau

02.03.2019

Rodzina Izaaka

Czwarty tekst z cyklu: Rodziny Biblijne

„Właśnie wy bracia, jesteście jak Izaak dziećmi obietnicy” (Ga 4, 28).

Obietnica zbawienia dotyczy wszystkich rodzin, Bóg pragnie nawrócenia każdej rodziny. Bóg kocha każdą rodzinę. On sam jest Rodziną: Ojcem, Synem, Duchem Świętym i na swój obraz stworzył ziemską instytucję rodziny, w którą posyła Słowo Zbawienia.


„Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali [dla wiary] pozyskani bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu.” (1P 3, 1-2).

Marek Ristau

20.02.2019

Rodzina Abrahama

Trzeci tekst z cyklu: Rodziny Biblijne

„Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga” (Jk 2, 23).

Każdy ojciec i mąż winien być wpatrzony we wzór i przykład naszego praojca w wierze – Abrahama, aby wiedzieć w jaki sposób zostaje się przyjacielem Boga i prowadzi niezawodną drogą do Królestwa Bożego swoją rodzinę.

„Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane swoim mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Stałyście się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia.” (1P 3, 5-6).

Marek Ristau13.02.2019

Rodzina Noego

Drugi tekst z cyklu: Rodziny Biblijne

„Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę” (Hbr 11, 7).

Wiara w Jezusa jest arką zbawienia. Kto pochwyci się Pana, skryje Nim, będzie uratowany: „Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom” (Dz 16, 31). Oto odpowiedzialność ojca, męża, odpowiedzialność żony, matki za zbawienie własnej rodziny.

„Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu” (Kol 3, 18-20)

Marek Ristau

Wspomóż naszą działalność

Wystarczy niewielka kwota, żebyśmy dalej mogli pomagać potrzebującym. Jeżeli chcesz wspomóc naszą Fundację darowizną możesz skorzystać z opcji szybkiego przelewu lub wysłać zwykły przelew ze swojego banku. Dane do przelewu znajdą Państwo na podstronie wspomóż nas.

Przekaz pocztowy
© 2019 Fundacja Czyste Serca. Zaprojektowało Raspberry.