Dobre wiadomości

11.08.2019

Święta Rodzina z Nazaretu

„A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł.” (Mt 2, 19-23)


Jezus nie obiecuje wierzącym w Niego wolności od utrapień, przeciwności, prześladowań. Rodzina chrześcijańska ze względu na Jego Imię doświadcza wiele niechęci i sprzeciwów ze strony świata. Z tego powodu potrzebuje dużo mądrości Ducha Świętego, aby mocą wiary zwyciężać świat i zaprowadzać na nim porządek Królestwa Bożego.


„Pasterze udali się z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę leżące w żłobie” (Łk 2,16)

Marek Ristau

11.08.2019

Rodzina Zachariasza

„Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich.” (Łk 1, 5-7)


Jakże piękną rzeczą jest być tak sprawiedliwym wobec Boga, jak Zachariasz i Elżbieta! Jak czysta, jasna i święta atmosfera wypełnia dom tak nienagannego małżeństwa! Rzeczywiście, wtedy doświadcza się na co dzień, że „Królestwo Boże, to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17)


„Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym! Darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, [to jest] życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom.” (1P 3,7)

Marek Ristau

11.08.2019

Rodzina Judy

„Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar.” (Hbr 7, 14).


Jezus Chrystus pochodzi z pokolenia Judy. Któż z nas wie, jakież to wybitne i znaczące jednostki mogą wyjść z naszych rodzin? Cała historia składa się z dziejów rodzin i zależy od duchowej jakości rodzin. Prawdziwe rodziny chrześcijańskie są solą ziemi i światłem świata.


„Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom – aby nie bluźniono słowu Bożemu.” (Tt 2, 3-5).
Marek Ristau

20.07.2019

Rodzina Izajasza

„Pan zaś rzekł do Izajasza: «Wyjdźże naprzeciw Achaza, ty i twój synek, Szear-Jaszub, na koniec kanału Wyższej Sadzawki, na drogę Pola Folusznika, i powiesz do niego: „Uważaj, bądź spokojny, nie bój się!” (Iz 7, 3-4).
Oto misja prorocka rodzin chrześcijańskich: wzywać do czujności, spokoju wewnętrznego, trzeźwości duchowej, odwagi – zawsze i wszędzie. Bóg pragnie rodzin mocnych w wierze, „mocnych w Panu – siłą Jrgo potęgi” (Ef 6, 10). „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1, 7).
„Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.” (Kol 3, 20-21).
Marek Ristau

20.07.2019

Rodzina Tobiasza

„A teraz, dzieci, rozkazuję wam: Służcie Bogu w prawdzie i czyńcie, co podoba się Jemu. Dzieciom waszym polećcie wykonywać sprawiedliwość i [dawać] jałmużnę i niech pamiętają o Bogu, i wielbią Imię Jego w każdej chwili, w prawdzie i z całej siły” (Tb 14, 8).
W każdej chrześcijańskiej rodzinie ma trwać biblijna tradycja wychowawcza, przekazywanie z pokolenia na pokolenie Bożych wzorców pedagogicznych. Bóg jest Wielkim Pedagogiem, Mistrzem wychowania do świętości, który mówi: „Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty!” (Kpł 11, 44), „Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48).
„Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą – aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie!” (Ef 6, 1-4).
Marek Ristau

19.07.2019

Rodzina Salomona

„Salomon zbudował też i sobie pałac. Trzynaście lat upłynęło, zanim wykończył cały swój pałac. Wybudował też pałac, podobny do tej sali, dla córki faraona, którą poślubił. Wszystko to od wewnątrz i od zewnątrz, od fundamentu do wsparcia pułapu, łącznie z wielkim dziedzińcem, było z kamieni wyborowych” (1Krl 7, 1, 8-9).
Słowo Boże nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż Bóg Ojciec nasz, który jest dawcą wszystkiego co dobre, pragnie dla naszych rodzin wszelkiej pomyślności materialnej, ekonomicznej, finansowj, zdrowotnej: „Umiłowany, życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia twoja dusza” (3J 2).
„I Ty rzekłeś: Nie jest dobrze być człowiekowi samemu, uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego. A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości!» I powiedzieli kolejno: «Amen, amen!»” (Tb 8, 6-8).
Marek Ristau

27.06.2019

Rodzina Dawida

Jedenasty tekst z cyklu: Rodziny Biblijne

„Gdy zaś jego odrzucił, powołał na ich króla Dawida, o którym też dał świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa.” (Dz 13, 22-13)


I ty możesz być człowiekiem po myśli Boga. I ty możesz we wszystkim wypełnić wolę Boga. Odważ się w to uwierzyć i zacznij od własnego nawrócenia. Kiedy twoja rodzina zobaczy, że szczerze się nawracasz, zacznie przy tobie również się nawracać.


„Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości.” (1 Tes 4, 3-7)


Marek Ristau

27.06.2019

Rodzina Kaleba

Dziesiąty tekst z cyklu: Rodziny Biblijne

„Jozue pobłogosławił Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu w dziedzictwo Hebron. Dlatego należy Hebron jako dziedzictwo do Kaleba, syna Jefunnego, aż do dnia dzisiejszego, bo poszedł on całkowicie za Panem, Bogiem Izraela.” (Joz 14, 13-14)


Bóg uhonorował Kaleba, który bez wahania poszedł całkowicie za Nim. W tym miejscu każdy mężczyzna ma odnaleźć siebie i jako głowa rodziny prowadzić ją za Bogiem: zdecydowanie, bezkompromisowo, wybierając Go raz na zawsze jako Pana.


„Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie.” (Ef 5, 22-25)


Marek Ristau

27.04.2019

Rodzina Jozuego

Dziewiąty tekst z cyklu: Rodziny Biblijne


Jozue rzekł: „Bójcie się więc Pana i służcie Mu w szczerości i prawdzie! Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki i w Egipcie, a służcie Panu! Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu.” (Joz 24, 14-15)


Jozue jasno i mocno stawia sprawę: każda rodzina winna jednoznacznie oddać się Bogu na służbę poprzez życie w czystej prawdzie Bożej, oddalając od siebie wszelkie bałwochwalstwo. W centrum rodziny ma być tylko Bóg.


„We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg.” (Hbr 13, 4)

Marek Ristau

20.04.2019

Rodzina Aarona

Ósmy tekst z cyklu: Rodziny Biblijne


„Zrób nam bogów – powiedzieli do Aarona – którzy będą szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej. Wówczas to zrobili sobie cielca i złożyli ofiarę bałwanowi, i cieszyli się dziełem swoich rąk.” (Dz 7, 40-41)


Patrząc na Aarona, ulęknijmy się jako rodzina chrześcijańska, możliwości zagubienia się w bałwochwalstwie: miłości pieniądza, miłości rozkoszy, swawoli i samowoli na manowcach tego świata.


„W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża!”(Ef 5, 33)


Marek Ristau

Wspomóż naszą działalność

Wystarczy niewielka kwota, żebyśmy dalej mogli pomagać potrzebującym. Jeżeli chcesz wspomóc naszą Fundację darowizną możesz skorzystać z opcji szybkiego przelewu lub wysłać zwykły przelew ze swojego banku. Dane do przelewu znajdą Państwo na podstronie wspomóż nas.

Przekaz pocztowy
© 2019 Fundacja Czyste Serca. Zaprojektowało Raspberry.