Dobre wiadomości

11.08.2019

Święta Rodzina z Nazaretu

„A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł.” (Mt 2, 19-23)


Jezus nie obiecuje wierzącym w Niego wolności od utrapień, przeciwności, prześladowań. Rodzina chrześcijańska ze względu na Jego Imię doświadcza wiele niechęci i sprzeciwów ze strony świata. Z tego powodu potrzebuje dużo mądrości Ducha Świętego, aby mocą wiary zwyciężać świat i zaprowadzać na nim porządek Królestwa Bożego.


„Pasterze udali się z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę leżące w żłobie” (Łk 2,16)

Marek Ristau

11.08.2019

Rodzina Zachariasza

„Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich.” (Łk 1, 5-7)


Jakże piękną rzeczą jest być tak sprawiedliwym wobec Boga, jak Zachariasz i Elżbieta! Jak czysta, jasna i święta atmosfera wypełnia dom tak nienagannego małżeństwa! Rzeczywiście, wtedy doświadcza się na co dzień, że „Królestwo Boże, to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17)


„Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym! Darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, [to jest] życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom.” (1P 3,7)

Marek Ristau

11.08.2019

Rodzina Judy

„Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar.” (Hbr 7, 14).


Jezus Chrystus pochodzi z pokolenia Judy. Któż z nas wie, jakież to wybitne i znaczące jednostki mogą wyjść z naszych rodzin? Cała historia składa się z dziejów rodzin i zależy od duchowej jakości rodzin. Prawdziwe rodziny chrześcijańskie są solą ziemi i światłem świata.


„Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom – aby nie bluźniono słowu Bożemu.” (Tt 2, 3-5).
Marek Ristau

20.07.2019

Rodzina Izajasza

„Pan zaś rzekł do Izajasza: «Wyjdźże naprzeciw Achaza, ty i twój synek, Szear-Jaszub, na koniec kanału Wyższej Sadzawki, na drogę Pola Folusznika, i powiesz do niego: „Uważaj, bądź spokojny, nie bój się!” (Iz 7, 3-4).
Oto misja prorocka rodzin chrześcijańskich: wzywać do czujności, spokoju wewnętrznego, trzeźwości duchowej, odwagi – zawsze i wszędzie. Bóg pragnie rodzin mocnych w wierze, „mocnych w Panu – siłą Jrgo potęgi” (Ef 6, 10). „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1, 7).
„Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.” (Kol 3, 20-21).
Marek Ristau

20.07.2019

Rodzina Tobiasza

„A teraz, dzieci, rozkazuję wam: Służcie Bogu w prawdzie i czyńcie, co podoba się Jemu. Dzieciom waszym polećcie wykonywać sprawiedliwość i [dawać] jałmużnę i niech pamiętają o Bogu, i wielbią Imię Jego w każdej chwili, w prawdzie i z całej siły” (Tb 14, 8).
W każdej chrześcijańskiej rodzinie ma trwać biblijna tradycja wychowawcza, przekazywanie z pokolenia na pokolenie Bożych wzorców pedagogicznych. Bóg jest Wielkim Pedagogiem, Mistrzem wychowania do świętości, który mówi: „Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty!” (Kpł 11, 44), „Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48).
„Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą – aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie!” (Ef 6, 1-4).
Marek Ristau

19.07.2019

Rodzina Salomona

„Salomon zbudował też i sobie pałac. Trzynaście lat upłynęło, zanim wykończył cały swój pałac. Wybudował też pałac, podobny do tej sali, dla córki faraona, którą poślubił. Wszystko to od wewnątrz i od zewnątrz, od fundamentu do wsparcia pułapu, łącznie z wielkim dziedzińcem, było z kamieni wyborowych” (1Krl 7, 1, 8-9).
Słowo Boże nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż Bóg Ojciec nasz, który jest dawcą wszystkiego co dobre, pragnie dla naszych rodzin wszelkiej pomyślności materialnej, ekonomicznej, finansowj, zdrowotnej: „Umiłowany, życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia twoja dusza” (3J 2).
„I Ty rzekłeś: Nie jest dobrze być człowiekowi samemu, uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego. A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości!» I powiedzieli kolejno: «Amen, amen!»” (Tb 8, 6-8).
Marek Ristau

27.06.2019

Rodzina Dawida

Jedenasty tekst z cyklu: Rodziny Biblijne

„Gdy zaś jego odrzucił, powołał na ich króla Dawida, o którym też dał świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa.” (Dz 13, 22-13)


I ty możesz być człowiekiem po myśli Boga. I ty możesz we wszystkim wypełnić wolę Boga. Odważ się w to uwierzyć i zacznij od własnego nawrócenia. Kiedy twoja rodzina zobaczy, że szczerze się nawracasz, zacznie przy tobie również się nawracać.


„Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości.” (1 Tes 4, 3-7)


Marek Ristau

27.06.2019

Rodzina Kaleba

Dziesiąty tekst z cyklu: Rodziny Biblijne

„Jozue pobłogosławił Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu w dziedzictwo Hebron. Dlatego należy Hebron jako dziedzictwo do Kaleba, syna Jefunnego, aż do dnia dzisiejszego, bo poszedł on całkowicie za Panem, Bogiem Izraela.” (Joz 14, 13-14)


Bóg uhonorował Kaleba, który bez wahania poszedł całkowicie za Nim. W tym miejscu każdy mężczyzna ma odnaleźć siebie i jako głowa rodziny prowadzić ją za Bogiem: zdecydowanie, bezkompromisowo, wybierając Go raz na zawsze jako Pana.


„Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie.” (Ef 5, 22-25)


Marek Ristau

27.04.2019

Rodzina Jozuego

Dziewiąty tekst z cyklu: Rodziny Biblijne


Jozue rzekł: „Bójcie się więc Pana i służcie Mu w szczerości i prawdzie! Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki i w Egipcie, a służcie Panu! Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu.” (Joz 24, 14-15)


Jozue jasno i mocno stawia sprawę: każda rodzina winna jednoznacznie oddać się Bogu na służbę poprzez życie w czystej prawdzie Bożej, oddalając od siebie wszelkie bałwochwalstwo. W centrum rodziny ma być tylko Bóg.


„We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg.” (Hbr 13, 4)

Marek Ristau

Wspomóż naszą działalność

Wystarczy niewielka kwota, żebyśmy dalej mogli pomagać potrzebującym. Jeżeli chcesz wspomóc naszą Fundację darowizną możesz skorzystać z opcji szybkiego przelewu lub wysłać zwykły przelew ze swojego banku. Dane do przelewu znajdą Państwo na podstronie wspomóż nas.

Przekaz pocztowy
© 2019 Fundacja Czyste Serca. Zaprojektowało Raspberry.