Serce

Statut

Statut Fundacji Czyste Serca w Bydgoszczy (tekst jednolity z dnia 1.10.2012).

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Czyste Serca, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 
Szymona Gajewskiego zwanego dalej fundatorem, 
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Danutę Wandiuk w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, ul. Długa 21/1, w dniu 16.05.2008 roku (Repertorium A Nr 1879/2008) działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną. 

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Bydgoszcz. 

§ 4

Właściwym ministrem jest Minister Edukacji Narodowej. 

§ 4a

 1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa.
 2. Wszelkie dochody Fundacji, jak również nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczane są na działalność pożytku publicznego. 

§ 5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

§ 7

 1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z wyróżniającym ją znakiem graficznym, z napisem w otoku – Fundacja Czyste Serca w Bydgoszczy.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

ROZDZIAŁ II. 
Cele i zasady działania Fundacji.

§ 9

Fundacja została powołana w celu:

 1. Prowadzenia działalności wychowawczej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych w dziedzinie ludzkiej płciowości.
 2. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie profilaktyki zintegrowanej zachowań problemowych młodzieży i osób niepełnosprawnych takich jak: uzależnienia od środków psychoaktywnych i alkoholu, przemoc i agresja, ryzykowne zachowania seksualne.
 3. Świadczenie wszechstronnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, socjalnej i medycznej na rzecz osób, zwłaszcza młodzieży i osób niepełnosprawnych, uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin i bliskich.
 4. Działanie na rzecz promocji zdrowego stylu życia i trzeźwości, profilaktyki społecznej i edukacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych.
 5. Przygotowanie i prowadzenie programów profilaktyki zintegrowanej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych.
 6. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej.
 7. Tworzenie warunków do rozwoju i pomocy w formie organizowania szkoleń, sympozjów, konferencji, warsztatów, wykładów, prelekcji, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty, kultury poświęconych tematyce rodzinnej, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień i ryzykownych zachowań seksualnych.
 8. Upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki budowania trwałej rodziny, umacniania więzi i rozwiązywania konfliktów.
 9. Prowadzenie działalności na rzecz instytucji i organizacji, których celami statutowymi są działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, sportowa, organizacyjna w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

§ 10 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa i edukacji w postaci niezależnych usług wspierających działalność szkół, placówek oświatowych, społecznych i kulturalnych, a także kościołów i związków wyznaniowych. (PKD 85.59.B)
 2. Organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenie wykładów, prelekcji, sympozjów, seminariów, konferencji, warsztatów mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy i ryzykownych zachowań seksualnych. (PKD 82.30.Z)
 3. Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży, osób niepełnoprawnych, osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin jako działalność wspierająca profilaktykę uzależnień, przemocy oraz ryzykownych zachowań seksualnych. (PKD 79.90.C)
 4. Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, konkursów, dyskotek i innych zabaw tanecznych w celu promocji zdrowego stylu życia i trzeźwości wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych. (PKD 93.29.Z)
 5. Pogłębianie kwalifikacji oraz szkolenie osób angażujących się w realizację celów statutowych Fundacji. (PKD 85.59.B)
 6. Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych, informacyjnych, promocji zdrowia i trzeźwości, psychoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych. (PKD 85.60.Z)
 7. Współpraca ze środkami masowego przekazu. (PKD 73.11.Z)
 8. Prowadzenie portali społecznościowych w Internecie. (PKD 63.12.Z)
 9. Pozyskiwanie osób i instytucji mogących wspierać działania Fundacji. (PKD 70.21.Z)
 10. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zbieranie środków finansowych na rzecz Fundacji. (PKD 88.99.Z)
 11. Promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji. (PKD 70.21.Z)
 12. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, a także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji. (PKD 94.99.Z)

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i instytucji, prowadzącymi działalność zbieżną z jej celami.

ROZDZIAŁ III.
Majątek i dochody Fundacji.

§ 12

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1 000 złotych (słownie: jeden tysięcy złotych) wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe, prawa, nieruchomości oraz ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów.
 2. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 3. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
 4. Dochodów z działalności statutowej odpłatnej.
 5. Odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 15

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej, co najmniej 1000 złotych lub, gdy idzie o osoby zagraniczne 2000 (dwóch tysięcy) USD, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł „Przyjaciela Fundacji Czyste Serca”.
 2. Tytuł „Przyjaciela Fundacji Czyste Serca” uzyskuje się na podstawie uchwały Zarządu Fundacji.

§ 18

Tytuł „Przyjaciela Fundacji Czyste Serca” ma charakter osobisty.

ROZDZIAŁ IV 
Organy i Organizacja Fundacji 

§ 19

 1. Władzami fundacji są:
  a) Rada Fundacji, 
  b) Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tych organów, mogą jednakże w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.
 3. 1. Z wyjątkiem uregulowań w § 28 ust. 2, w § 43 oraz w § 45 decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków. 
  2.W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 20

Fundator może: 

 1. Uchwalać zmiany statutu Fundacji.
 2. Powoływać i odwoływać członków Rady Fundacji.
 3. Wytyczać główne kierunki działania Fundacji.

§ 21

W przypadku, gdy Fundator w sposób trwały zaprzestał wykonywania swoich funkcji kompetencje Fundatora przejmuje Przewodniczący Rady Fundacji.

RADA FUNDACJI 

§ 22

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków powołanych przez Fundatora na okres 5 lat.
 3. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji w przypadku:
  a. złożenia rezygnacji,
  b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Rady,
  c. choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,
  d. nie pełnienia obowiązków członka Rady przez okres dwóch lat,
  e. nienależytego wypełnienia funkcji członka Rady,
  f. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 4. W Radzie Fundacji może zasiadać Fundator.
 5. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby, które pełnią aktualnie funkcję członków Zarządu, ani osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. nadzór nad realizacją kierunków działań Fundacji, 
 2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 
 3. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, 
 4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 
 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu 
 6. uchwalanie regulaminów działania dla Zarządu, 
 7. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu według zasad określonych w § 39,
 8. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji, 
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu, 
 10. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu, zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń pracowników Biura Fundacji, wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
 11. zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności, 
 12. zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

§ 24

Celem wykonania swych funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:

 1. żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich jej dziedzinach,
 2. uprawnienie do żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,
 3. dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej.

§ 25

Rada Fundacji na swym pierwszym zgromadzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§ 26

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż dwa razy do roku. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji, w celu składania wyjaśnień,
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

§ 27

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla prawomocności uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu jej członków w tym obecność Przewodniczącego.

§ 28

 1. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Uchwały poza przypadkami określonymi w ust. 2 i ust.3 zapadają zwykłą większością głosów, przy równej ilości decyduje głos przewodniczącego.
 2. Bezwzględnej większości głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawie: odwołania Zarządu lub członka Zarządu.
 3. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.

§ 29

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zapraszane osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 30

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem składa się z jednej do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. 
  a. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
  b. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby, które pełnią aktualnie funkcję członków Zarządu, ani osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. Członkowstwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
 4. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:
  a. złożenia rezygnacji,
  b. podjęcie pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Rady,
  c. choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,
  d. nie pełnienie obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
  e. przekroczenie 75 roku życia,
  f. nienależytego wypełnienia funkcji członka,
  g. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 31

Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 32

Prezes z grona Zarządu może wyznaczyć wiceprezesa.

§ 33

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§ 34

Zarząd:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji, 
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 
 4. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 
 5. przyjmuje subwencje, darowizny, zapisy i spadki, 
 6. podejmuje decyzje, co do sposobu rozdzielania zgromadzonych środków, 
 7. ustala wielkość zatrudnienia, wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, 
 8. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej, 
 9. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji, 
 10. występuje w wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, likwidacji Fundacji oraz połączenia, 
 11. powołuje kierowników zakładów, zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów,
 12. przyznaje tytuł „Przyjaciela Fundacji Czyste Serca”. 

§ 35

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu.

§ 36

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków w tym Prezesa lub wiceprezesa.
 2. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.

§ 37

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 38

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 
 2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.

§ 39

 1. Warunki pracy i płacy pracowników Biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu oraz pracowników Biura Fundacji jest wypłacane 
  z wypracowanych środków bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora. 
 3. Wynagrodzenie członka zarządu nie może być wyższe od 2-krotnego dla dyrektora i 1,5-krotnego dla członka zarządu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw. 

ZMIANA STATUSU

§ 40

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§ 41a

 1. Fundacji nie wolno udzielać pożyczek z majątku Fundacji lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacji nie wolno przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Majątku Fundacji nie wolno wykorzystywać na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Fundacji nie wolno zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

§ 42

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

§ 43

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 44

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
 2. Likwidację prowadzi likwidator Fundacji powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji.
 3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu Fundacji.

§ 45

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 46

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 47

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 48

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

Fundator: Szymon Gajewski

Wspomóż naszą działalność

Wystarczy niewielka kwota, żebyśmy dalej mogli pomagać potrzebującym. Jeżeli chcesz wspomóc naszą Fundację darowizną możesz skorzystać z opcji szybkiego przelewu lub wysłać zwykły przelew ze swojego banku. Dane do przelewu znajdą Państwo na podstronie wspomóż nas.

Przekaz pocztowy
© 2024 Fundacja Czyste Serca. Zaprojektowało Raspberry.